آنوشا رجبی

هو اللطیف 

دانشجوی مهندسی کامپیوتر سابق

دانشجوی جامعه شناسی سابق 

و دانشجوی عکاسی فعلی دارای مدرک عکاسی TAFEاز دانشگاه Box hill Istitute استرالیا تا کنون یک نماشگاه در سینما گالری برگزار کرده است.و مشغول به فعالیت در حوزه عکاسی هنری در این دریای نور و روشنایی سیر می کند.

12730